Photo Courtesy of Giedre Mikalauskaite

בחורף תשע”ב (2012) בעקבות פנייה אלי ביוזמת הבלנית מהיישוב מצפה הושעיה, חיברתי שתי תפילות לטבילה; האחת “תפילה לאישה קודם טבילת מצווה”, והשנייה “תפילה לאישה לאחר טבילת מצווה”. נוסחי התפילות נדפסו פעמים אחדות בשנים האחרונות.

בהמשך מובאות נוסחי התפילות להורדה ולשימוש. התפילות לטבילה מיועדות לכלל ציבור הנשים בנות זמננו: דתיות, מסורתיות וחילוניות. התופעה של טבילת נשים רווחת במידה ידועה גם בחוגים שאינם מתקרים במוצהר שומרי מצוות. מבחינה זו, אפשר להגדיר את התפילות כתפילות כלל ישראליות בנות ימינו.

התפילות לטבילה מושתתות על מגוון מקורות ורמיזות מאוצרותינו, כמנהגי בניסוח תפילות. אפשר בין היתר להזכיר כי ישנה מסורת המוזכרת במקורות מדרשיים לפיה ארבע האימהות טבלו לטהרתן, והיא משולבת ב”תפילה לאישה קודם טבילת מצווה”. בהקשר זה מעניין להזכיר שהייתה מסורת בחברון שהצביעה על הבאר אשר בה טבלה שרה אמנו לטהרתה. שורה של נוסעים יהודיים שהגיעו לארץ ישראל בימי הביניים התוודעו למסורת זו במהלך שהותם בחברון, והם תיעדו אותה בספרי מסעותיהם.

התפילות לטבילה המובאות כאן מבטאות תפיסות המתאימות לדורנו, כגון אזכור שווה של בקשת בנים ובנות, התמקדות במוטיב הטהרה ולא במוטיב הטומאה (כפי שמצוי בתפילות שנתחברו בעבר); בקשה לטבול במי בארה של מרים הנביאה שעתידה על פי המקורות לעלות ולנבוע מתחת מפתן המקדש; וכן בקשות בנושאים חברתיים-אקטואליים. השתדלתי שהתפילות לא יהיו ארוכות וכן שהנוסחים לא יהיו מסורבלים. מבין ההשפעות הניכרות עליהן, אפשר להצביע על מקורות ספציפיים רבים, אולם נודעת במקומות שונים השפעה כללית של ליקוטי תפילות לרבי נתן, תלמידו המובהק של רבי נחמן מברסלב.

הקטע החותם את “תפילה לאישה קודם טבילת מצווה” מביע תקווה לחידוש בארה של מרים, העתידה לעלות ולנבוע מתחת מפתן המקדש, כפי שנזכר לעיל. יש לייחל ליום שבו כל בנות ישראל יטבלו במים שמקורם בבארה של מרים.

התפילות נמצאים באתר של מרכז עדן: https://theedencenter.com/משאבים/?lang=he/