swings600

הפלות והתמודדות עם אתגרי פוריות הם מצבים שכיחים, גם בתוך הקהילה הדתית. על אף
שאנשים רבים סובלים את הכאב של להיות מאותגר פוריות או את האובדן שהוא תוצאה מהפלה, הם עושים
זאת בדרך כלל בשקט. העול של השתיקה מועצם בגלל אמונה נפוצה מדי ומטרידה למדי
שנשים הן האשמות בדברים האלה: שאתגרי פוריות נובעים מרפיון בהקפדה על חוקי טהרת
המשפחה. אמנם כתוב במשנה שמי שלא תקפיד לשמור על החוקים תיענש בלידה, אך לא
כתוב בה דבר על אי-פריון. כמו כן, זמן הטבילה הוא עיתוי מיוחד להתפלל בו על ברכת
הפריון, אבל הוא לא תרופת פלא לבעיות רפואיות. קנאות בהקפדה על מצוות נידה אינה
קשורה להריון או ללידה בזמנה. הגיעה השעה שהקהילה שלנו תחליף את השתיקה בשיח
פתוח ותומך שיכיר באובדן הזה.

לא קשה להסביר את השתיקה סביב הפלות ואתגרי פוריות. במקרה של הפלה, קשה להתאבל
בגלוי על אובדן שמרבית האנשים אפילו לא יודעים שהוא התרחש. בגלל שתחילת הריון היא
מצב רגיש מאוד, נשים רבות לא מספרות שהן הרות לפני השליש השני של ההריון. בחברה
שמתמקדת במשפחה זוגות עשויים לחוש לחץ רב ללדת ילדים, ואתגרי פוריות יכולים להוביל
לרגשי בושה. בשל הקשר ההדוק בין הטבילה במקווה לביוץ, אנשים חושבים לעתים קרובות
שטהרת המשפחה היא ברכה לפוריות. כאשר עולות בעיות בפריון אנשים מרגישים אשמה
ובדידות.
המקורות לדעה הנפוצה שהפלה או אתגרי פוריות עלולות לנבוע מכך שלא מחמירים מספיק
בטהרת המשפחה אינם ברורים. ייתכן שהרעיון נובע מהדעה ההפוכה – שהקפדה על טהרת
המשפחה מגבירה את הפוריות, וזה חלק מן ההסבר, אף על פי שההיגיון לוקה בחסר: אמנם
הטבילה במקווה מעודדת קרבה אינטימית סביב מועד הביוץ המשוער, אבל אין משמעות
הדבר שיש קשר כלשהו בין הטבילה לבין הפוריות. יש גם מקורות כתובים שאולי תומכים
בחשיבה הזאת: הגמרא במסכת נדרים מדברת על הפעילות המינית של ההורים כבעלת
השפעה על התכונות הגופניות של הילדים; ובמשנה כתוב שאחת הסיבות שבגללן נשים מתות בשעת הלידה היא שהן לא מקפידות על דיני נידה. הרבנות כיום מקדמת דעות בכיוון
הזה בחוברת על טהרת המשפחה שטוענת שאנשים שלא מקפידים על ההלכות יולידו ילדים
מעוותים.
מרכז עדן פועל על מנת לשבור את השתיקה ולסלק חלק מן הרעיונות המזיקים המופצים
בקשר לטהרת המשפחה. יד ביד עם ארגונים שתומכים בצדדים הרגשיים של אתגרי
הפוריות, אנו מקיימים קבוצת תמיכה שבה נשים יכולות לחלוק את חוויותיהן כדי להרגיש
שהן לא לבד. זאת ועוד, בקורס שלנו לבלניות אנו מלמדות אותן להיות רגישות ומוּדעוֹת
לתחושות שיכולות להיות לאישה כאשר היא מתמודדת עם אתגרי פוריות או עם הפלה. אם
האישה מעוניינת, הבלנית יכולה ליצור עבורה רגע בעל משמעות – במקרה של הפלה יכולה
להיות במקווה מעין סגירת מעגל. אנו גם מעלות את נושא ההפלה ואת נושא הפוריות בקורס
המתקדם שלנו למדריכות כלה.
הכרה בתחום מסוים עשויה לקחת זמן רב. אבל ככל שיהיה יותר דיון בנושא וככל שיהיו יותר
משאבים, כן תהיה יותר הכרה ואפשרות לאחרות לדבר על הנושאים בלי להרגיש בושה.
לכולנו יש חלק בדיון שיפסיק את הסטיגמה שבה נתונה מי שמתמודדת עם אתגרי פוריות ועם
הפלה, וכולנו יכולות לבטל את המיתוס שנשים אשמות באובדן הזה. אנו יכולות לעשות זאת
בין באומץ לספר ובין בעוצמה להקשיב ולתמוך.